Historia

Takuu-Säätiö perustettiin vuonna 1990

Perustaminen lähti liikkeelle 1980-luvun lopulla vankilapappien aloitteesta. Ajatuksena oli luoda vapautuville vangeille keinoja rikos- ja muiden vastuiden maksamiseksi, mikä lisäisi heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan.

Säätiön tehtäväksi määriteltiin velallisen maksukykyyn nähden huomattavien velkojen ja korvausten selvittämisessä ja sovittelussa avustaminen ja neuvominen. Keskeisenä keinona oli taata pankkilainoja, joilla yhdistettiin useat eri velat yhdeksi saneerauslainaksi. Varat takaustoimintaan saatiin vuoden 1991 Kirkon yhteisvastuukeräyksestä. Siitä kertyi noin kolmen miljoonan markan pääoma, ns. Perusrahasto, jonka korkotuotto oli käytettävissä takaustoimintaan. Takauksia myönnettiin laitostaustaisille tai pitkäaikaisesti avohoidossa oleville, kuten vapautuville vangeille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille.

Säätiön perustajat ja nykyiset taustayhteisöt ovat A-klinikkasäätiö, Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, Tampereella ja Turussa, Kirkkohallitus, Rikosseuraamuslaitos (aik. Kriminaalihuoltolaitos), Suomen Diakonialaitosten liitto ry., Suomen Katulähetysliitto ry., Kirkkopalvelut (aik. Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto) sekä Suomen Mielenterveysseura ry.

Sivun alkuun>>>

Lama laajensi säätiön toimintaa

1990-luvun alun laman myötä ylivelkaantuminen ei ollutkaan enää vain marginaaliryhmien ongelma, vaan se kosketti ketä tahansa tavallista suomalaista. Takaajat, kahden asunnon loukkuun ja yritystoimintansa kanssa vaikeuksiin joutuneet velalliset alkoivat tiedustella neuvoja ja pyytää apua juuri perustetusta säätiöstä. Velkaneuvontaa ei ollut, joten velalliset hakivat apua myös muun muassa diakonia- ja sosiaalityöntekijöiltä. Takuu-Säätiö ryhtyi kouluttamaan ja konsultoimaan heitä. Sen sijaan kolmen miljoonan markan takauspääoman korkotuotto ei riittänyt enää laman vuoksi velkaantuneiden velkojen takaamiseen, koska heidän vastuunsa olivat liian suuria.

Sivun alkuun>>>

Vastuu velkajärjestelylain tiedottamisesta ja kouluttamisesta 1994–2002

Velkajärjestelylaki tuli voimaan helmikuussa 1993. Seuraavana vuonna oikeusministeriö antoi Takuu-Säätiölle tehtäväksi tiedottaa velkajärjestelylaista ja kouluttaa syntymässä olevaa velkaneuvoja-ammattikuntaa sekä samalla velkojia ja muita asiaankuuluvia tahoja. Tämä toiminta päättyi säätiössä vuoden 2002 lopussa, koska neuvojien tiedotus- ja koulutusvastuu siirtyi Kuluttajavirastolle vuonna 2001 voimaan tulleen talous- ja velkaneuvontalain myötä.

Sivun alkuun>>>

Järjestelylainojen takauksia vuodesta 1995

Kaikki ylivelkaantuneet eivät kuitenkaan voineet hakea tai saada uuden lain mukaista velkajärjestelyä. Osa velallisista suojeli takaajiaan maksuvelvolliseksi joutumiselta, ja heidän oli selviydyttävä velkojiensa järjestelystä muutoin. Lisäksi laki velvoitti yrittämään ensisijaisesti vapaaehtoisia velkajärjestelyitä. Näiden velallisten vapaaehtoisten velkajärjestelyiden tukemiseksi käynnistettiin Velkajärjestelyrahastoprojekti (VeRa) vuonna 1995. Raha-automaattiyhdistys myönsi takaustoimintaan 60 miljoonan markan suuruisen varauksen takaustappiota varten.

Takuu-Säätiö siis takasi velallisen pankista nostettavan järjestelylainan, jolla maksettiin kerralla kaikki velkojien saatavat pois. Velalliselle jäi hoidettavaksi yksi laina, jonka hoitokulut ja usein myös takaisinmaksuaika olivat aiempaa kohtuullisemmat. Kohderyhmänä olivat nyt kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt, joilla oli maksukykyä, mutta ei edellytyksiä selviytyä velkojensa maksamisesta olemassa olevilla ehdoilla eikä mahdollisuutta kohtuullistaa niitä.

Projekti oli ensin määräaikainen. Takaustoiminta vakinaistui vuonna 1998 osoittauduttuaan toimivaksi ja tarpeelliseksi. Nykyisin takaustoiminta on säätiön perustehtävä.

Sivun alkuun>>>

Maksuton neuvontanumero Velkalinja vuodesta 1995

Säätiö ylläpitää valtakunnallista maksutonta puhelinneuvontaa velallisille. Neuvontanumero Velkalinja päivystää arkisin neljä tuntia. Soittaja voi keskustella nimettömänä kaikista taloudellisiin vaikeuksiinsa liittyvistä kysymyksistä. Velkalinjassa kartoitetaan maksuvaikeuksia, kokonaisvelkatilannetta, tuloja ja menoja sekä maksukykyä. Lisäksi kerrotaan velkojen järjestelykeinoista, sosiaalietuuksista ja muista talouden hallintakeinoista sekä ohjataan talous- ja velkaneuvontaan, sosiaali-, diakonia- tai mielenterveystoimistoon tilanteen mukaan.

Sivun alkuun>>>

Velkaneuvontakonferenssi 1997

Takuu-Säätiö toimi eurooppalaisen velkaneuvontaverkoston (CDN) puheenjohtajana vuonna 1997 ja siihen liittyen säätiö järjesti kansainvälisen velkaneuvontakonferenssin elokuussa 1997 Aulangolla. Paikalla oli noin 240 edustajaa yli kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Konferenssissa tarkasteltiin eri maiden velkaneuvontamenetelmiä tavoitteena mallintaa yhteinen eurooppalainen toimintapa. Lisäksi siellä esiteltiin ensimmäistä kertaa Suomessa sosiaalisen luototuksen toimintamalli.

Sivun alkuun>>>

Sosiaalisen luototuksen projekti vuosina 1998–2002

Suomessa käynnistyi nelivuotinen sosiaalisen luototuksen (SoLu) kokeilu keväällä 1998 Jouko Skinnarin ministerityöryhmän aloitteesta. Takuu-Säätiö osallistui kokeiluun vuosina 1998–2001 järjestöpuolen edustajana. Muut osallistujat olivat kahdeksan kuntaa eri puolilta Suomea vuosina.

Säätiö myönsi enintään 5 000 euron suuruisia takauksia pankista nostettaviin sosiaalisiin luottoihin, ja kunnat myönsivät omista varoistaan vastaavan suuruisia sosiaaliluottoja omille kuntalaisilleen. Tarkoituksena oli tarjota pienituloisille ja vähävaraisille talouksille luottoa tavanomaisia kodin hankintoja ja terveydenhoitomenoja varten. Käytännössä lainaa tarvittiin useimmiten kuitenkin jo syntyneiden rästilaskujen ja kulutusluottojen maksuun.

Säätiön SoLu -takaustoiminta päättyi, kun laki sosiaaliluototuksesta astui voimaan 1.1.2003. Siitä lähtien kunnilla on ollut mahdollisuus myöntää luottoa kuntalaisilleen.

Sivun alkuun>>>

Velkasovinto-ohjelma 1.5.2002–31.8.2004

Takuu-Säätiö oli allekirjoittajaosapuolena pankkien ja valtion välisessä velkasovintoasiakirjassa, jonka tarkoituksena oli järjestellä pääosa lama-ajalta olevista pankkitaustaisista veloista. Säätiön vastuulla oli sovinto-ohjelman edistäminen tarjoamalla muun muassa asiantuntijaneuvontaa sekä takauksia lama-ajan velkojen järjestelemiseksi.

Sivun alkuun>>>

Omille jaloille -projekti

Kahdeksan eri järjestön yhteishanke vuosina 2007–2009. Toiminta kuten alla.

Omille jaloille -hanke

Raha-automaattiyhdistys myönsi Omille jaloille -projektissa kehitetylle toimintamallille jatkorahoitusta vuosille 2010-2011. Toiminta on valtakunnallinen verkostohanke, jossa yhteistyökumppaneina on useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Omille jaloille -toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia, erityisesti päihde- ja rikostaustaisia sekä mielenterveys- ja peliongelmaisia henkilöitä heidän talous- ja velkaongelmissaan. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, joissa koulutuksen saaneet vapaaehtoisina toimivat vertaiset ja tukihenkilöt opastavat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä auttamisjärjestelmien piiriin. Näiden tukisuhteiden lisäksi on perustettu taloustietopisteitä, joissa on saatavilla taloudenhallintaa ja velkaongelmia käsittelevää materiaalia. Joissakin taloustietopisteissä myös tukihenkilö on tavattavissa.

Sivun alkuun>>>

 

Työllä tukea vankien velanhoitoon 1.9.2010 - 30.4.2011

Vankien velkaneuvonnan projektissa etsittiin uusia keinoja vankien mahdollisuuksiin selvittää ja hoitaa velkojaan rangaistuksen aikana. Takuu-Säätiön palkkaama velkaneuvoja antoi kolmessa eri vankilassa vangeille velkaneuvontaa, laati maksusuunnitelmia ja huolehti yhteydenpidosta velkojiin ja viranomaisiin.

Saatujen kokemusten pohjalta tehtiin ehdotus velkaneuvonnan suositeltavista käytännöistä. Lisäksi tehtiin ehdotus vankeuslain uusiksi, käyvän palkan säännöksiksi.

Projektin yhteistyötahoja olivat vankiloiden, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Takuu-Säätiön lisäksi ulosottotoimi ja kunnallinen velkaneuvonta sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Kela, joka hoisi elatusapuun ja elatustukeen liittyviä tehtäviä.

Projetin loppuraporttiin voit tutustua Takuu-Säätiön verkkosivujen Tutkimuksia ja selvityksiä -osiossa.

Sivun alkuun>>>