Velkojen vanhentuminen

Velkojen vanhentumislainsäädäntö on monimutkainen. Velkojensa vanhentumisen voi ymmärtää väärin, jos vanhentumista selvittelee itsekseen. Siksi kannattaa kysyä apua ammattilaiselta. Kunnallisesta talous- ja velkaneuvonnasta voi varata ajan henkilökohtaiseen neuvontaan.

Neuvontakäynnistä voi olla myös se lisähyöty, että neuvojalla on velkaongelmaan jokin sellainen ratkaisuehdotus, jota et itse ollut osannut ajatella. Velkojen vanhentumisen odottelu on joissakin tilanteissa paras tai ainoa ratkaisu, mutta aina kannattaa selvittää onko olemassa muita keinoja.

Veloilla on erilaisia vanhentumisaikoja, joista säädetään useissa eri laeissa. Vanhentuminen riippuu siitä, minkä tyyppisestä velasta on kyse tai missä perinnän vaiheessa velka on. Pääperiaatteet ovat nämä:

  1. Yleinen velan vanhentumisaika on kolme (3) tai viisi (5) vuotta. Se koskee kaikkia velkoja, paitsi suoraan ulosottokelpoisia velkoja (kts. kohta 2). Lue lisää

  2. Erityinen vanhentumisaika on viisi (5) vuotta. Se koskee veroja ja julkisia maksuja, kuten televisiolupia, sairaala- ja muita julkisen terveydenhuollon maksuja, elatusapuvelkaa ja sakkoja. Lue lisää

  3. Velan lopullinen vanhentumisaika on 15, 20 tai 25 vuotta. Lue lisää

______________________________________________________

Yleinen velan vanhentumisaika

Yleinen velan vanhentumisaika on kolme vuotta. Se kuitenkin pitenee kolmesta vuodesta viiteen vuoteen, jos velasta on annettu ulosottoperuste. Yleinen vanhentumisaika on katkaistavissa, jonka jälkeen vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen.

Esimerkki 1: Velalle ei ole haettu ulosottoperustetta
Laina erääntyi maksulaiminlyönnin johdosta 21.1.2010. Tästä alkaa kulua yleinen kolmen (3) vuoden vanhentumisaika. Velan vanhentuminen on siten katkaistava viimeistään ennen 21.1.2013.

Velan vanhentuminen katkeaa aina silloin, kun

  • osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu
  • velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle
  • velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta.

Velan vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi, kolmen vuoden vanhentumisaika. 

Mikäli velan vanhentumisen katkaisusta on huolehdittu asianmukaisesti eli vähintään kolmen vuoden välein, velan maksuvelvollisuus pysyy voimassa niin kauan, kunnes velka on kokonaan maksettu. Velallinen voi vapautua maksuvelvollisuudesta vain, jos velkoja suostuu velan anteeksiantoon (akordi) tai tuomioistuin vahvistaa hänelle yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman.

Esimerkki 2: Velalle on haettu ulosottoperuste
Laina erääntyi maksulaiminlyönnin johdosta 15.5.2009. Käräjäoikeus antoi velasta maksutuomion eli ulosottoperusteen 21.1.2010. Vanhentumisaika on viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun velasta on annettu ulosottoperuste. Täten velan vanhentuminen on katkaistava viimeistään ennen 21.1.2015.

Mikäli velallinen ei maksa velkaa vapaaehtoisesti, velkoja lähettää saatavansa ulosottoon. Jos velalliselta ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa tai varallisuutta, ulosotto päättyy velallisen varattomaksi toteamiseen (varattomuuseste) ja velka palautuu takaisin velkojalle. Velkojan on tällöin huolehdittava velan vanhentumisen katkaisemisesta vähintään viiden vuoden välein. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että velkoja lähettää velan uudestaan ulosottoon ennen kuin viisi vuotta on kulunut edellisestä varattomuusesteestä.

Takaisin sivun alkuun

Erityinen vanhentumisaika

Julkisoikeudelliset maksut, verot ja sakot, elatusapu sekä Kelan perimät lapsen elatustukisaatavat vanhentuvat lopullisesti jo viidessä vuodessa. Kyseiset saatavat ovat suoraan ulosottokelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei velkojan tarvitse hakea tällaisesta saatavasta erillistä maksutuomiota tuomioistuimesta voidakseen periä sitä ulosoton kautta. Velkoja voi kääntyä ulosoton puoleen heti, kun saatava on maksuunpanon jälkeen erääntynyt.

Verojen, julkisten maksujen ja Kelan perimien elatustukisaatavien vanhentumisaika on käytännössä pidempi kuin viisi vuotta, sillä vanhentuminen lasketaan alkavaksi vasta maksuunpano- tai maksun määräämisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Esimerkiksi verot vanhentuvat lopullisesti viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona vero on maksuunpantu. Verojäämä vuodelta 2009 pannaan maksuun vuonna 2010, joten se vanhentuu lopullisesti 31.12.2015.

Erityistä vanhentumisaikaa ei voida katkaista, vaan nämä velat vanhentuvat lopullisesti 5 vuoden määräajan jälkeen.

Takaisin sivun alkuun

Velan lopullinen vanhentuminen

Yksityishenkilöiden velkoja ei voida periä loputtomiin, vaan vain tietyn määräajan. Lue Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta velkojen lopullisesta vanhentumisesta.

Mitä tarkoittaa ulosottoperuste?
Se on oikeuden päätös, tavallisimmin käräjäoikeuden antama yksipuolinen tuomio. Velkaa voidaan periä sen perusteella ulosottoteitse.
Velan ulosottoperusteen täyttöönpanon määräaikaisuus = velan lopullinen vanhentuminen.
Velan vanhentuminen = velallisen velvollisuus maksaa velkaa lakkaa.
Laki velan vanhentumisesta, laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, laki lapsen elatuksesta 16 c §, ulosottokaari 2 luku 24 § - 28 §